Na początek:

Linki

Przedmioty

Zasady organizacyjne

ZASADY  ORGANIZACYJNE  ZAJĘĆ  Z  TECHNOLOGII  INFORMACYJNEJ

W  AKADEMII  HUMANISTYCZNEJ  IM.  ALEKSANDRA GIEYSZTORA

 1. Zajęcia z technologii informacyjnej są realizowane na studiach pierwszego stopnia.
 2. Za organizację zajęć informatycznych oraz przygotowanie sylabusa przedmiotu odpowiada kierownik Zespołu Nauczania Technik Informatycznych (ZNTI).
 3. Dziekanat wydziału przekazuje kierownikowi ZNTI
  1) w terminie do 31 sierpnia:

  a) informacje dotyczące zajęć z technologii informacyjnej zamieszczone w planach studiów stacjonarnych i niestacjonarnych właściwego kierunku;

  b) terminy zajęć studentów niestacjonarnych;

  c) listy studentów niestacjonarnych I roku, rozpoczynających zajęcia we wrześniu.

  2) w terminie do 30 września/15 lutego aktualne listy studentów stacjonarnych
  i niestacjonarnych, dla których plan studiów przewiduje zajęcia z technologii informacyjnej.
 4. Zajęcia z technologii informacyjnej mogą być organizowane wspólnie dla studentów różnych kierunków.
 5. Zajęcia z technologii informacyjnej dla studentów stacjonarnych w wymiarze 30 godz. są realizowane w formie ćwiczeń w jednym semestrze i kończą się zaliczeniem na ocenę.
 6. Zajęcia z technologii informacyjnej dla studentów niestacjonarnych w wymiarze 18 godz. są realizowane w formie ćwiczeń w jednym semestrze i kończą się zaliczeniem na ocenę.
 7. W Akademii za zajęcia z technologii informacyjnej przyznaje się 2 punkty ECTS.
 8. Student, który ukończył odpowiedni kurs/szkolenie może zwrócić się do kierownika ZNTI z podaniem o zaliczenie przedmiotu. Do podania należy dołączyć zaświadczenie o odbytym kursie/szkoleniu. Podanie składa się w dziekanacie właściwego wydziału.
 9. Warunkiem zaliczenia przedmiotu bez uczestnictwa w zajęciach jest sprawdzenie przez kierownika ZNTI lub wskazanego przez niego pracownika, umiejętności będących podstawą uzyskania oceny i punktów ECTS.
 10. Dziekanaty przekazują kierownikowi ZNTI protokoły zaliczeń w terminie nie dłuższym niż 14 dni przed zakończeniem zajęć w danym semestrze.