Na początek:

Linki

Przedmioty

Zaliczenie eksternistyczne

Istnieje możliwość eksternistycznego zaliczenia przedmiotów

prowadzonych przez Zespół Nauczania Technik Informatycznych. W takim przypadku student powinien:

  1. zapisać się na zajęcia informatyczne w swoim dziekanacie;
  2. jeżeli student posiada dokumenty umożliwiające zaliczenie przedmiotu bez konieczności uczestnictwa w zajęciach, powinien zwrócić się do Kierownika ZNTI z podaniem o zaliczenie przedmiotu. Do podania student powinien załączyć właściwy dokument. Kierownik podejmuje decyzję na piśmie. Oryginał podania i decyzji powinien być przekazany na właściwy wydział, do akt studenta. Przy zaliczeniu student uzyskuje liczbę punktów ECTS określoną w pakiecie informacyjnym katalogu przedmiotów.